İş Başvurusu Aydınlatma Metni

İş Başvurusu Aydınlatma Metni

ADIN OTO DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ/STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

ADIN OTO DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş., iş başvurusu yapmak amacıyla çalışan adaylarının kendisi ve insan kaynakları hizmeti sunan şirket “kariyer.net” tarafından paylaşılan ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, vatandaşlık bilgisi, cinsiyeti, medeni hali ve çocuk sayısı, askerlik durumu, ikametgah adresi, iletişim bilgisi, iş tecrübesi ve işe giriş-çıkış tarihi, öğrenim durumu, beceriler, aktivite ve hobiler, sürücü belgesine sahip olma ve sınıf bilgisi, seyahat engeli, mesleki deneyim, çalışmaya engel durumun bulunup bulunmadığı bilgisi

i. İnsan Kaynakları Birimi tarafından işe alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
ii. Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
iii. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
iv. Açık pozisyonlara uygun personelin temin edilmesi,
v. İş başvurusu yapan kişinin başvurduğu pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,
vi. Tehlikeli sınıf kapsamında bulunan Şirketimizdeki iş gereği sağlık engelinizin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,
vii. Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması
viii. Gerektiği takdirde ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişilerle iletişime geçip referanslarınızın kontrol edilmesi
ix. İş başvurusu durumunuz hakkında çalışan adaylarının bilgilendirilmesi,
x. Yabancı çalışan adaylar için çalışma izni mevcut olup olmadığının ve gerekirse başvuru ihtiyacının tespit edilmesi,
xi. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xii. Ücret Politikasının Yürütülmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Ayrıca, referans gösterdiğiniz kişinin kişinin adı-soyadı, görevi, çalıştığı kurum ve iletişim bilgilerini tarafınızca açık rızanın alınması şartıyla işlenmektedir. Tüm amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler açık rızanıza dayanarak sözlü, iş başvuru formu aracılığıyla yazılı ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya açık rızanız doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmaktadır. Tarafınızca onay verilmesi halinde, size daha geniş alanda bir iş imkanı sağlayabilmek amacıyla Diniz Holding Grup şirketleri (detaylı bilgi için lütfen: www.dinizholding.com) ve yurt dışında iş fırsatının doğması ve pozisyonuna uygunluğunuzun değerlendirilmesi adına Adient Global Firmaları (detaylı bilgi için lütfen: https://www.adient.com/about-us/locations) ile paylaşılacaktır. Bununla beraber,elektronik posta aracılığı ile gönderilen veriler için; şirket politikamız gereği yurt dışı menşeili harici bilgi işlem ve e-posta sunucularına verilerinizin kaydedilmesi söz konusu olabilecektir. İşbu nedenle; tarafınızca iletilen e-postalarda yer alan kişisel verilerinizin ADIN OTO DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.’de, yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ile harici bilgi işlem sunucularında işlenmesi hususunda açık rızanızın bulunduğu esas alınacaktır. Ayrıca, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ile paylaşılması da söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.adin.com.tr/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda adin@hs03.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden caglar.yildiz@adient.com adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.adin.com.tr/ adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.